กฎหมาย


กฎหมาย คือ กฎที่สถาบันหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจากจารีตประเพณีอันเป็นที่ยอมรับนับถือ เพื่อใช้ในการบริหารประเทศเพื่อใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตาม หรือเพื่อกำหนดระเบียบแห่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับรัฐ
พระ เจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงอธิบายว่ากฎหมาย คือ คำสั่งทั้งหลายของผู้ปกครองว่าการแผ่นดินต่อราษฎรทั้งหลาย เมื่อไม่ทำตามแล้ว ตามธรรมดาย่อมต้องได้รับโทษ
พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ กล่าวว่ากฎหมาย เป็นคำสั่งคำบังคับของรัฏฐาธิปัตย์ ซึ่งใครจะขัดใครจะเถียงมิได้ และมีสภาพบังคับด้วยเมื่อดูจากความหมายต่างๆ ในข้างต้นแล้ว ประกอบกับการที่ผู้เขียนได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายมาบ้างพอสมควร
จึงพอจะสรุปความหมายของกฎหมายได้ว่ากฎหมาย คือ ข้อบังคับ หรือ กฎเกณฑ์ หรือ กฎระเบียบ ที่รัฐหรือผู้ปกครองกำหนดขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติพลเมืองของรัฐหรือผู้ถูกปกครอง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่อยู่ร่วมกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข เป็นระเบียบ ลดความขัดแย้ง เป็นต้น และถ้าหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเมิดก็จะมีความผิดและได้รับบทลงโทษ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น